แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

฿395.00฿605.00

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด พฤษภาคม 2561 เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง มีสารบัญให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ จัดส่งฟรี Kerry และมีบริการเก็บเงินปลายทาง เนื้อหาเหมือนกันทั้ง PDF และ หนังสือ
PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

การรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ทางเว็บไซต์ http://onwr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งที่ ๓            ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง                ๘ อัตรา

ค่าตอบแทน           ๑๘,๐๐๐ บาท

 

คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ประเมิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะฯ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://www.onwr.go.th หัวข้อ“รับสมัครพนักงานราชการ” และทางเว็บไซต์ http://onwr.thaijobjob.com

 

ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน

ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริการงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารภายในสำนักงาน ควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหาร งานประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐), พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น เพื่อให้การบริหารกาประชุม มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 • ช่วยติดตามการปฏิบัติมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 • วางแผนการทำงาน และร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยงานอื่นหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด
 • ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท

2 reviews for แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 1. Prakai Phet

  Very Good”

 2. ให้คะแนน 5 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

  guest

  Good.

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

clear formPost comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.