แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2561 เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมส่งฟรี Kerry Express และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
PDF 395฿ | หนังสือ 585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20฿

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ล้างค่า

รายละเอียด

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและพระราชบัญญัติ
 • พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด และ บริษัทมหาชนจำกัด
 • แนวข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภษษณ์เข้างานราชการ

การสมัครสอบ ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 15,000–16,500 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน — ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dbd.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

การประกาศรายชื่อ วัน เวลาสถานที่สอบ

กรมพัมนาธุรกิจการค้า จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com

ลักษณะงานตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการที่ปฎิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ด้านการปฏิบัติการ

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริาัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางอินเตอร์เน็ต ออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และตรวจค้นเอกสารการจดทะเบียน รับงบการเงินนิติบุคคล เปรียบเทียบปรับในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อหารือปัญหา และประเด็นข้อกฏหมายเกี่ยวกับการจกทะเบียนห้งหุ้นส่วนบริษัท
 • พิจารณา วิเคราะห์ปัญหา และและให้ความเห็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และประเด็นปัญหากฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทด้านการจดทะเบียนห้างหุ้น่วนบริษัท รวบรวมข้อมูลำ วินิจฉัย ข้อหารือ ข้อร้องเรียน ข้อพิพาท ระหว่างธุรกิจ ที่มีคำวินิจฉัยที่ยุติแล้ว
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการพัฒนาการจัดทะเบียนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 • ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และพัมนากฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (จัดส่งทางอีเมล์) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 585 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) 585+20 บาท