แนวข้อสอบ กทม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สำนักงาน กก.)

฿395.00฿705.00

  • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
  • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
  • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว
  • สรุปสาระสำคัญ  แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย
  • ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์

สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID : @sheetsote

เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติผ่านมือถือ **คลิก**

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ กทม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สำนักงาน กก.)

  • วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ
  • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
  • วิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • หลักการพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation)
  • การควบคุมและป้องกันโรค
  • การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ
  • งานทางด้านระบาดวิทยา การเผ้าระวังโรค การสอบสวนโรค
  • งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร
  • งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ผู้นำท้องถิ่น ผุ้นำชุมชนประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข
  • การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ
  • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560
  • พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2560
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2560
  • พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559
  • พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย
  • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
  • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

การรับสมัครสอบ สำนักนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สกก)

สมัครทางเว็บไซต์ : http://ksb.bangkok.go.th
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ภายในวันที่ 5 วันนับจากวันปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1/2561

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
  2. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
  3. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 1อัตรา
  4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
  5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
  7. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
  9. นาช่างเครืองกลปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
  10. นาชางเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  11. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  12. โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  13. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
  14. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  15. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  16. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  17. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  4. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
  5. นักวิเคราะห์นโยบายแแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
  8. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
  9. นักปรชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
  10. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา
  11. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
  12. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  13. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  14. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  15. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  16. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
  17. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  18. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  19. นักโภชนาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  20. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  21. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  22. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  23. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  24. นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  25. นักวิชาการวัฒนรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  26. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  27. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  28. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 6 อัตรา
  29. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
  30. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

**** ตำแหน่งที่ไฮไลน์สีแดงคือตำแหน่งที่มีหนังสือจำหน่ายครับ ****

 

 

Additional information

รูปแบบหนังสือ

ไฟล์ PDF (ส่งทาง Email) 395 บาท, หนังสือ (โอนเงิน) 685 บาท ส่งฟรี Kerry, หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง Kerry) 685+20 บาท