หน้าสำหรับติดตามพัสดุ แจ้งเลขพัสดุ สำหรับลูกค้าที่สั่งหนังสือสอบ ในรูปแบบของเล่มหนังสือจัดส่งผ่านทาง Kerry Express ทั้งแบบโอนเงิน และเก็บเงินปลายทาง เมื่อค้นเจอรหัสพัสดุแล้วสามารถนำเลขพัสดุไปค้นหาสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ช่องติดตามต้านล่าง
หรือ Kerry Track & Trace รายการรหัสพัสดุด้านล่างจะถูกแสดงย้อนหลังเพียง 1 เดือน
วันที่
หนังสือ
ชื่อ
รหัสพัสดุ
21/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติฤกษ์ชัย ทะสะโสsmahz00001529
21/5/2018นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากรพันธ์เทพ ไตรจันทร์smahz00001530
21/5/2018กพ 61ศิริชัชวาร ดีงามsmahz00001526
20/5/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากรสุมาลี คุ้มทองsmahz00001492
20/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติวารี หนูประกอบsmahz00001493
20/5/2018กพ 61สาวิตรี หาญสุวรรณ์smahz00001503
20/5/2018เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวุฒิชัย ค้ำจุนsmahz00001494
20/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานกฤษฎา จิณหล้าsmahz00001495
19/5/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สนง.ปลัด สธดรุณี สังฆรักษ์smahz00001507
19/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติศริญาภัสร์. เบ็ญจพันธ์smahz00001494
19/5/2018บุคลากร กรมท่าอากาศยานนายมารุต รักบำรุงsmahz00001499
19/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกานต์จิรา ศักดิ์เพชรsmahz00001481
19/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สักนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติวรุณยุพา ข้ามสามsmahz00001454
19/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินธิดา ธรรมวิศาลsmahz00001461
19/5/2018นักทรัพยากรบุค กรมควบคุมโรคศิริพร สุรพัฒน์smahz00001482
19/5/2018กพ 61พิมพ์พิศา กล่อมสุวรรณsmahz00001497
18/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานน.ส กัญญารัตน์ เชียงแขก (วาด)smahz00001469
18/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานน.ส. ชลาธาร ทองรองsmahz00001455
18/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานอุไรพร โสภณอุดมพรsmahz00001410
18/5/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการน.ส.ฤทัย ไฉนวงษ์smahz00001411
18/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติณัฐฏรวีวรรณ พุ่มประพันธ์smahz00001425
17/5/2018พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยานวริษา ปรียากรsmahz00001429
17/5/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสุทธนา สุนทรสถิตย์smahz00001418
17/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานพลกฤษณ์ สวัสดิ์ปรุsmahz00001430
17/5/2018นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมัณฑนา เงินสัจจาsmahz00001472
17/5/2018กพ 61วนิดา วงษ์เปี่ยมsmahz00001419
17/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานจุรีรัตน์ อ่อนแอsmahz00001420
17/5/2018เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติน.ส.ปรารถนา สุทาวันsmahz00001421
17/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานชัยยะ เดชอรัญsmahz00001397
17/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานสุภาวดี อุปโคตรsmahz00001398
17/5/2018เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยานสุริยนต์ คำชมภูsmahz00001399
16/5/2018นักวิเคราห์นโยบายและแผน สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาตินางสาวปาริชาต พงศ์พรมsmahz00001403
16/5/2018กพ 61อนุธิดา เทพาsmahz00001393
16/5/2018นักวิชาการพัสดุ สสจนายปราโมทย์ สินทบทองsmahz00001394
16/5/2018นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยานนางสาวนัชนิดา สายมาศsmahz00001404
16/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานนางสาวนัชนิดา สายมาศsmahz00001404
16/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวิไลวรรณ ดอกจำปาsmahz00001360
15/5/2018กพ 61นางสาวสุกาญดา สังข์สวัสดิsmahz00001366
15/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติภัทร์ชมน มาเม่นsmahz00001288
15/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนกอร กล่องแก้วsmahz00001289
15/5/2018นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชนซารีฟ๊ะ จูเก่งsmahz00001368
15/5/2018กพ 61อัจฉราพรรณ สิริโสภากุลsmahz00001367
15/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติน.ส.นุจรี พรมฝั้นsmahz00001362
14/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานkhunchai varudhsmahz00001294
14/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติน.ส.ภาวีณี ชีวาภาคย์smahz00001296
14/5/2018บุคลากร กรมท่าอากาศยานพลอยไพลิน มหาโชคไชยsmahz00001285
14/5/2018เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการชลิตา จิตรใจsmahz00001297
14/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติมลชนก ปินตาปินsmahz00001241
14/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนุณศุภวัฒน์ เหมืองอินต๊ะsmahz00001298
14/5/2018เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยานเนตรนภา แก้วคำsmahz00001244
13/5/2018นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยานนลิยา ปัญจันทร์สิงห์smahz00001258
13/5/2018นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยานนาย กฤษดา จันทรsmahz00001259
13/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานเรณู คำแพsmahz00001260
12/5/2018เจ้าพนักงานขนส่ง กรมท่าอากาศยานศุทธินี บานแย้มsmahz00001265
12/5/2018เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนางสาวจามจุรี ไชยราชsmahz00001266
12/5/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมแะสวัสดิการ เบญจวรรณ คำจันทร์smahz00001249
12/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานณัฐกาญจน์ ไชยวงค์smahz00001250
12/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานศศิประภา พงษ์เกษมsmahz00001267
11/5/2018บุคลากร กรมท่าอากาศยานน.ส.ธิณากรณ์ เนาว์ช้างsmahz00001192
10/5/2018เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการนางสาวฉัตราพร สมภารsmahz00001195
10/5/2018นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิตชลธิรา แก้วป้องปกsmahz00001196
10/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานศรายุทธ แช้คำsmahz00001203
10/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานสภณะ จอมวิญญาณ์smahz00001204
10/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานนาย นริศรา สีสิงห์smahz00001205
10/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานณัฐพล อินต๊ะกันsmahz00001194
9/5/2018นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสุทธิรัตน์ จาดเปรมsmahz00001176
9/5/2018กพ 61พจนีย์ ทองโพธิ์smahz00001177
9/5/2018เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยานธิติญา มุสิกsmahz00001189
9/5/2018บุคลากร กรมท่าอากาศยานศิริรัตน์ อติวัฒนวงศ์smahz00001178
9/5/2018นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสงวน สุธรรมsmahz00000974
9/5/2018กพ 61พัชร์อริญ ศรีสุวรรณsmahz00001132
8/5/2018เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยานนายสราวุธ นนท์ศิริsmahz00001040
8/5/2018นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากรนายเพียร พรรณศิริsmahz00001041
8/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนสุพัตรา พุทธนาวงค์smahz00001042
8/5/2018เจ้าหน้ที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานนางสาวชนกชนม์ ไชยชุ่มศักดิ์smahz00001125
8/5/2018พนักงานธุรการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติสาวิตรี กับแฟงsmahz00001043
8/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติสาวิตรี กับแฟงsmahz00001043
8/5/2018เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติสาวิตรี กับแฟงsmahz00001043
8/5/2018แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายกรรณิการ์ แซ่แจ้งsmahz00001044
8/5/2018นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยานศิริริรัตน์ วงศ์วิภูษณะsmahz00001117
7/5/2018นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฐาณมาศ ช้างพินิจsmahz00001106
7/5/2018กพ 61วรรณวิสา ชูชื่นจิตรsmahz00001105
7/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนสุทธิพงษ์ แสงวงศ์smahz00001100
7/5/2018นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชนพิมพ์พิศา โนธะนะsmahz00001045
7/5/2018พนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยานนางสาวอภิญญา ปิ่นแก้วน้อยsmahz00001099
6/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนสุบรรณ ช้างพลายsmahz00001060
6/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนสิทธิชัย กลศึกsmahz00001061
6/5/2018ครูคืนถิ่นสุดารัตน์ แย้มกลิ่นsmahz00001073
5/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนน.ส.บุญญรัตน์ ตั้งปฏิการsmahz00001071
5/5/2018นักจััดการงานทั่วไปฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอรทัย ใหม่คามิsmahz00001081
5/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนพันวิกา หนูชูsmahz00001054
4/5/2018นายช่างโยธา กรมทางหลวงสุรศักดิ์ ศักดาsmahz00001056
4/5/2018กพ 61ปุณยนุช ปวงดีsmahz00001047
4/5/2018เจ้าหน้ที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานดรุณี เสมารัมย์smahz00001048
4/5/2018เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนายทวิช เข็มทองsmahz000014407
4/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนนาย เขมรุต โทอิ้งsmahz00001032
4/5/2018บุคลากร กรมท่าอากาศยานกรกนก ศรีจันทร์smahz00001019
3/5/2018กพ 61จันทณี ธรรมไชยางกูรsmahz000013589
3/5/2018กพ 61จุฬานินทร์ ศรีสุมังคลังกูรsmahz00001034
3/5/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ กรมสรรพากรธัญวรัตน์ อนึกแสนสิทธิ์smahz00001035
3/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยานพงษ์เทวิน ตันต้าวsmahz000013587
3/5/2018นายช่างโยธา กรมทางหลวงนพชนา วงศ์วิเศษสิริกุลsmahz00001022
3/5/2018บุคคลกร กรมท่าอากาศยานวณิชชา เปาะมะsmahz00001023
2/5/2018กพ 61น.ส.นุรฮายาตี ฮามะsmahz00000995
2/5/2018กพ 61ยิ่งลักษณ์ กาญจนเจริญชัยsmahz00001008
2/5/2018เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยานนางสาวจอมขวัญ ภูมิลำเนาsmahz00001009
2/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนขวัญภิรมย์ รัตนเศียรsmahz00001002
2/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจนัญญา เวบสูงเนินsmahz00001010
1/5/2018นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยานณัฐวร วัฒนสินsmahz00001004
1/5/2018กพ 61จุฑามาศ โคตรชมภูsmahz00000969
1/5/2018เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการนางสาวกาญจนา จันทร์สวัสดิ์smahz00000962
1/5/2018เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการนางสาวชนิสรา. เฉกแสงทองsmahz000013055
1/5/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรนริศรา จันทกาญจน์smahz00000979
1/5/2018เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงานอภิญญาภรณ์ สุธรรมsmahz00000974
1/5/2018นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนกานต์สิรี หงษาsmahz00000973
1/5/2018เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธเเละวัตถุอันตรายนางสาวหทัยรัตน์ พุฒิดีมีsmahz00000980
1/5/2018นายช่างรังวัด กรมที่ดินนายพัทธพล บุตรวงศ์smahz00000954
1/5/2018นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยานชยานล เพ็ญญาไลย (ช่างโอ๊ค)smahz00000955
1/5/2018นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบทชยานล เพ็ญญาไลย (ช่างโอ๊ค)smahz00000955
1/5/2018นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยานนายพีรศักดิ์ ดีลิ่นsmahz00001011