หน้าสำหรับติดตามพัสดุ แจ้งเลขพัสดุ สำหรับลูกค้าที่สั่งหนังสือสอบ ในรูปแบบของเล่มหนังสือจัดส่งผ่านทาง Kerry Express ทั้งแบบโอนเงิน และเก็บเงินปลายทาง เมื่อค้นเจอรหัสพัสดุแล้วสามารถนำเลขพัสดุไปค้นหาสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ช่องติดตามต้านล่าง
หรือ Kerry Track & Trace รายการรหัสพัสดุด้านล่างจะถูกแสดงย้อนหลังเพียง 1 เดือน
วันที่
หนังสือ
ชื่อ
รหัสพัสดุ
20/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคำมูล ศรีบุรินทร์smahz00004083
20/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนิรมล หล่ำวรัตน์smahz00004089
20/8/2018เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดินพิมลพรรณ อายุยืนsmahz00004094
20/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการวสุวัตน์ แซ่จึงsmahz00004090
20/8/2018พนักงานพิทักษป่า กรมป่าไม้กีรติ จันทรังษี (แซ็ก)smahz00004098
20/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตฐิติวรรณ จันทร์เกตุsmahz00004077
20/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการฑาริกานันทร์ ภูริพัฒนสกุลsmahz00004051
20/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการจิรปรียา กระหมุดความsmahz00004046
20/8/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตสิทธิชัย ใจยวนsmahz00004047
20/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปัณฑารีย์ พนมไพรsmahz00004062
20/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการปริญญา เสาวโรsmahz00004048
19/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการพัชราภรณ์ ไกรสุนทรเลิศภพsmahz00004043
19/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการบุญฤทธิ์ สายตาsmahz00004038
19/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนางสาวอรพรรณ ปางแก้วsmahz00004058
19/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคุณวนิดา อ่องแจ่มsmahz00004042
19/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสุรสิทธิ์ สิงห์ทองsmahz00004029
19/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการคุณธนิดา แก้วแสนsmahz00004059
19/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน น.ส.นิยาชญา สาและsmahz00004060
18/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินศุภลักษณ์ โฉมอุไพsmahz00004053
18/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการสิริรัตน์ สิ่วไธสงsmahz00004009
18/8/2018เจ้าหน้าที่การเกษตร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้วิลัยถรณ์ บุญโทsmahz00004054
17/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตอรทัย สมัยรัฐsmahz00004016
17/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินจักรพันธุ์ หล้าเฮือนsmahz00004022
17/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอธิศักดิ์ สังกะคำsmahz00004023
17/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจิรารัตน์ เรืองฤทธิ์smahz00004017
17/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการเนตรนภา ลาสอนsmahz00004018
17/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตนายจิระเดช อรชรsmahz00003997
17/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทิพปภา เมฆพัฒน์smahz00004024
17/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.สุวิทย์. อินต๊ะ.smahz00004025
16/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายณัชพล รามนาถ์smahz00003949
16/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนาวัชรวิศว์ อิ่มละเอียดsmahz00003950
16/8/2018นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน สป.สธ.น.ส.สุนันฐินี เลาหวิชsmahz00003994
16/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายนราวุฒิ กุลมาsmahz00004001
16/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรัชนี เมียะแก้วsmahz00004002
15/8/2018เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตรกฤตพร บุตรคำลือsmahz00003922
15/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรัชนี บุญชะโดsmahz00003923
15/8/2018นักวิชาการเงินและบัญชี สสจปวีนุช รัตนพันธ์smahz00003914
15/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตยูวารีย๊ะ ด่าหะดีsmahz00003924
15/8/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตนพรัตน์ พุ่มดียิ่งsmahz00003917
15/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายวีระศักดิ์ การินsmahz00003960
15/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรวริศรา ธนโชคธิติพันธุ์smahz00003878
15/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตสารีปะห์ โต๊อาแดsmahz00003891
15/8/2018นิติกรปฏิบัติการ สปก.สมคิด สุขประเสริฐsmahz00003925
15/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศิริวรรณ คิอินธิsmahz00003893
15/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรธิดารัตน์ ม้าชัยsmahz00003894
15/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฎิบัตการอำนาจ มีฤกษ์smahz00003986
15/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินสุธิชาศิริ กุละศิริมาsmahz00003926
15/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินอัญชิสา วงษ์เรียนsmahz00003895
15/8/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตเกศวดี จันไขsmahz00003888
15/8/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตชนกานต์ สุวรรณขันธ์smahz00003896
15/8/2018กพ 61รัติกาล รัตนพรมsmahz00003897
14/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายพงศกร โชคสมงามsmahz00003983
14/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายนิพัทธ์ กลั่นเจริญsmahz00003955
14/8/2018นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการรสสุคนธ์ ตาคะsmahz00003899
14/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.ณัฐกานต์ บังเกิดผลsmahz00003880
14/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.ณัฐกานต์ บังเกิดผลsmahz00003880
14/8/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการน.ส.ศุภมาศ สีดามาตย์smahz00003974
14/8/2018นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ สพฐ.คุณณิชาดา กาญจนมณีแก้วsmahz00003881
14/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตคุณประทุมทิพย์ แสงจันทร์smahz00003900
14/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตนิเซาะ นิโซ๊ะsmahz00003901
14/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตนางสาวรอฮายู เจ๊ะสาหนิsmahz00003902
13/8/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ปริยาภรณ์ นาคฉายาsmahz00003866
13/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตสานียะห์ หายีสามะsmahz00003867
13/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินชลธิชา ศรีทองsmahz00003860
13/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคุณชลธิชา ขำจันทร์smahz00003868
13/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภัทรพล ชวนอาจsmahz00003869
13/8/2018นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ สพฐ.นายนพดล กรดแก้วsmahz00003861
12/8/2018นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายในน.ส.ชลาธาร ทองรองsmahz00003847
12/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินอลิษา นพกะsmahz00003846
11/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนิภาพร พันธ์ศรีsmahz00003850
11/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.นายเหรียญชัย บุญธรรมsmahz00003830
10/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตวรวุฒิ สอนคงsmahz00003834
10/8/2018ช่างฝีมือ กรมธนารักษ์อานนท์ชัย เทียนทองsmahz00003808
9/8/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตนายเกษม งามเลิศไพโรจน์smahz00003814
9/8/2018พนักงานประจำสำนักงาน ศอบตอุทุมพร บุญเทพsmahz00003815
9/8/2018นักวิชาากรเงินและบัญชี สสจนางสาวนิตยา คัณทักษ์smahz00003825
9/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศุภรัตน์ ลบยุทธsmahz00003767
9/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศุภรัตน์ ลบยุทธsmahz00003767
8/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.กรุณา แก้วด้วงsmahz00003778
8/8/2018เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดินศุภชัย ทองตุ่มsmahz00003796
8/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตแวสาลีนี เจ๊ะเลาะsmahz00003779
8/8/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้นางสาวสโรชา แจ้งหิรัญsmahz00003795
8/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกัญชลิตา พรมสมบูรณ์smahz00003794
8/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรัชดาพร มุลตรีบุตรsmahz00003741
8/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรณัฐปวีร์ เปียงใจsmahz00003736
8/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศิวดล กองอุดมsmahz00003745
8/8/2018พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากรวธนิญญา ฉัตรสุวรรณ์smahz00003780
8/8/2018เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตรเพ็ญทิวา ค้าข้าว (มัช)smahz00003793
7/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.ไอย์ศิกา เกตุชูsmahz00003792
7/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.นายพงศ์ธร แก้วเนตรsmahz00003746
7/8/2018นักทรัพยากรบุคคล สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์เบญจวรรณ ทองบุญเกื้อsmahz00003747
7/8/2018วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สปก.พงศกร สุวรรณวิโกsmahz00003748
7/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายศุภกร พลพิมพ์smahz00003742
7/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรัตวดี ภูมิประสาทsmahz00003749
7/8/2018เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร K.แนนsmahz00003750
7/8/2018นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ สพฐ.น.ส.ญาณิน วิเศษวงษาsmahz00003751
7/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์วรรณเฉลิม ทองพัดsmahz00003743
7/8/2018พนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้นาย จอนsmahz00003752
7/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายสรวิศ แก่นทิพย์smahz00003744
7/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินมยุรี มะยาลาsmahz00003753
6/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศศิโสภา จ้อยพุฒsmahz00003698
6/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสุภัค คำหอมsmahz00003684
6/8/2018นิติกรปฏิบัติการ สพฐ.อนงค์นาถ นิลดำsmahz00003685
6/8/2018นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการศศิลักษณ์ สุขกรณ์smahz00003686
6/8/2018พนักงานการเงินและบัญชี ศอบตวรัตน์แก้ว จันทร์ศิริsmahz00003687
6/8/2018พนักงานประจำสำนักงาน ศอบตเฮลา สะไรsmahz00003699
6/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ชื่อศุภศร ตะกูลหรูsmahz00003700
6/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอรณิช สลับสีsmahz00003688
6/8/2018เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตรพรรษพร สมาฤกษ์smahz00003701
6/8/2018เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดินศิริพร ล่องแดงsmahz00003689
6/8/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สสจ.จิตรสุดา สืบศรีsmahz00003702
5/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสุพัตรา ภูอาลัยsmahz00003652
5/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปณิสรา ชุมเพชรsmahz00003653
5/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพริ้มเพรา ชูม่วงsmahz00003654
5/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสุริยา คลังแสงsmahz00003631
5/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอรุณรัตน์ รุ่งจันทร์smahz00003624
4/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจักรพันธ์ ต่อชีพsmahz00003665
4/8/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์นิตยา ทองแดงsmahz00003635
4/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้วิลาวัณย์ จอมใจsmahz00003636
4/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเบญจวรรณ แสงลอยsmahz00003637
4/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกาญจนา บุษบงค์smahz00003664
4/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพีรวัส ภู่นภาประเสริฐsmahz00003663
4/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฉัตรสุดา สุ่มมาตย์smahz00003638
3/8/2018เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพฐ.นิจวรีย์ วรรณาลัยsmahz00003621
3/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจุฑามณี สำรีsmahz00003622
3/8/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ.รวีวรรณ นามโคตรsmahz00003608
3/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายอนุพล โคตรโยธีsmahz00003609
3/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรธาราลักษณ์ โตวรกุลsmahz00003610
2/8/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์สุทธิดา บุญสมธปsmahz00003613
2/8/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์สุกัญญา พวงเสียงsmahz00003614
2/8/2018พนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้กาญจนา สุทธิอาจsmahz00003588
1/8/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตณัฐชัย มานะโสsmahz00003556
1/8/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้นางจันทร์แก้ว ทิพย์โชติsmahz00003557
1/8/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ.บุญณิสา ผ่องใสsmahz00003558
1/8/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์รพีพร. บัวทองsmahz00003552
1/8/2018เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สปกภารุจิ แสงอำไพsmahz00003553
1/8/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์จิราภรณ์ หน่อใหม่smahz00003566
1/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสารินี เทอดทองsmahz00003554
1/8/2018นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ สพฐ.นายรัฐวิทย์ พรรณสมัยsmahz00003561
1/8/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.คมสัน สนนาsmahz00003555
1/8/2018พนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ณภัทรชฎา เพชรมณีsmahz00003505
1/8/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ชุติภา เกื้อหนุนsmahz00003506
1/8/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขนิษฐา. คนบุญsmahz00003545
1/8/2018นักทรัพยากรบุคคล สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ชฎาพร ดีช่วยsmahz00003509
31/7/2018ครูคืนถิ่นสุพิชชา งามบุญศิริสิงห์smahz00003536
31/7/2018นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวศศิธร วงศ์ชัยsmahz00003516
31/7/2018นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ สพฐ.นายเทพพนม ลีประโคนsmahz00003521
31/7/2018เจ้าพนักงานธุรการ สสจปัญจมาภรณ์ สุรำไพsmahz00003517
31/7/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภัคจิรา โหมดพันธุ์smahz00003518
31/7/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภัคจิรา โหมดพันธุ์smahz00003518
31/7/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอุลัยพร ทุมซ้ายsmahz00003522
31/7/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตปรารถนา นิลโมจน์smahz00003519
31/7/2018นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สปก.ธีรยุทธ สอบสมsmahz00003523
31/7/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้จิราวรรณ จันทร์เที่ยงsmahz00003459
31/7/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมป่าไม้ณัฐสุดา วงศ์สิงห์smahz00003471
31/7/2018นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการจิรัฏฐ์ รุ่งเรืองพันธ์smahz00003460
31/7/2018นักทรัพยากรบุคคล สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ศนิชา​ กำใมsmahz00003461
31/7/2018นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ.ธาริณี ชูสงค์smahz00003515
30/7/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์กฤติยา กิจเจริญวงศ์smahz00003465
30/7/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้กฤติยา กิจเจริญวงศ์smahz00003465
30/7/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจินตนา โพธิ์งามsmahz00003467
30/7/2018ช่างฝีมือ กรมธนารักษ์ด.ต.วัฒนศักดิ์ แปลงใจsmahz00003528
30/7/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์น.ส.สุวิภา บุญอ่อนsmahz00003431
30/7/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ปฏิญา แสงจันทร์smahz00003466
30/7/2018เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สปกนายวินิจ เสืออินทร์smahz00003464
30/7/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ศิรินทรา สามแก้วsmahz00003468
30/7/2018พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากรรัตนา วันดีsmahz00003469
29/7/2018เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ธนพล สิทธิประภาพร(ฝ่ายการตลาด)smahz00003393
29/7/2018พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากรรวิภา ทองนาคsmahz00003430
28/7/2018เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเพ็ญนภา ทองประจงsmahz00003432
28/7/2018พนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้กฤษฎา กุลสาsmahz00003398
28/7/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ปิ่นอนงค์ สวัสดิกำธรsmahz00003399
27/7/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ไพโรจน์ พู่ทองsmahz00003425 (**)
24/7/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้เดชดำรงฤทธิ์ พรมเวียงsmahz00003320 (**)
31/5/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนางกชพร มณีไวยวรรณsmahz00001775 (**)
29/5/2018เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง (ชายแดนภาคใต้)ภัทรกันย์ สาพงษ์เอี่ยมsmahz00001722 (**)