หน้าสำหรับติดตามพัสดุ แจ้งเลขพัสดุ สำหรับลูกค้าที่สั่งหนังสือสอบ ในรูปแบบของเล่มหนังสือจัดส่งผ่านทาง Kerry Express ทั้งแบบโอนเงิน และเก็บเงินปลายทาง เมื่อค้นเจอรหัสพัสดุแล้วสามารถนำเลขพัสดุไปค้นหาสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ช่องติดตามต้านล่าง
หรือ Kerry Track & Trace รายการรหัสพัสดุด้านล่างจะถูกแสดงย้อนหลังเพียง 1 เดือน
วันที่
หนังสือ
ชื่อ
รหัสพัสดุ
16/10/2018ธุรการโรงเรียนน.ส.พรนภา ไชยแสนทาsmahz00006305
16/10/2018นิติกรปฏิบัติการ otccตติภา นิติฐิติกรsmahz00006326
16/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปภ.นายเฉลิมชัย น้อยบุญทันsmahz00006325
16/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนางกาญจนา ศรีเชียงหาsmahz00006352
16/10/2018ธุรการโรงเรียนชาตรี บุญเกื้อsmahz00006351
16/10/2018นักการทูตปฏิบัติการพงศ์พิสุทธิ์ บุญชูsmahz00006364
16/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.นายกฤษดา ค้ำชูsmahz00006327
15/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าอัครพล พลเวียงsmahz00006256
15/10/2018พนักงานนโยบายและแผนงาน ปภ.นายพฤทธิ์ ทิมะพันธ์smahz00006243
15/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปภ.พสิษฐุ์smahz00006264
15/10/2018สัสดีนนทวัฒน์ สวนียานันท์smahz00006265
15/10/2018นักการทูตปฏิบัติการฉัตรชัย ประเสริฐสังข์smahz00006244
15/10/2018สัสดีวุฒินันท์ มีเฟียsmahz00006266
15/10/2018สัสดีปัญญา บูแอsmahz00006267
15/10/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานธวัชชัย เชื้อคำsmahz00006245
15/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปภ.วิจิตรา พุทธาsmahz00006260
15/10/2018นักการทูตปฏิบัติการทิพวรรณ ประทักขินังsmahz00006246
15/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปภ.นครินทร์ ทรงโสภาsmahz00006261
15/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าชาญวิทย์ ช่วยมากsmahz00006262
14/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.นายธงชัย ไข่ทองแก้วsmahz00006171
14/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่านางสาวเนตรชนก ชัยสงครามsmahz00006132
14/10/2018สัสดีนายสุจินต์ เอมสมบูรณ์smahz00006172
14/10/2018ธุรการโรงเรียนภาวิดา บุญพรหมsmahz00006173
14/10/2018ธุรการโรงเรียนน.ส.ศิริลักษณ มะตนเดsmahz00006133
14/10/2018นักการทูตปฏิบัติการชุติกาญจน์ ทรงมิตรsmahz00006125
14/10/2018นักการทูตปฏิบัติการกชกร ผลพยองsmahz00006124
13/10/2018นักการทูตปฏิบัติการส่ง..อพัฏศศิsmahz00006160
13/10/2018ธุรการโรงเรียนสุชาดา​ โททองsmahz00006161
13/10/2018ธุรการโรงเรียนศิริลัษณ์ ฤทธิเดช
13/10/2018นักการทูตปฏิบัติการรินรดา หมายเจริญsmahz00006159
13/10/2018ธุรการโรงเรียนเฟื่องฝน แสงโสมsmahz00006199
13/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่านางสาวอารยา จิตตะปาโณsmahz00006138
13/10/2018พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปภ.ชวิศา เภาจี๋smahz00006195
13/10/2018นักการทูตปฏิบัติการวิลาสินะ มะแก้วsmahz00006145
13/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าส.ต.ต.หญิงนภัสร์นันท์ จันทร์พเนาว์smahz00006165
13/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาวจันทร์เพ็ญ สนเสริฐsmahz00006166
13/10/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์สิราภร ตรงคำสัตย์smahz00006162
13/10/2018สัสดีธนพงษ์ หนูรอดsmahz00006196
13/10/2018ธุรการโรงเรียนศิริชัย ท้วมไชยนามsmahz00006197
12/10/2018นายช่างสำรวจ กรมชลประทานนายจักรกฤติ คงชิตsmahz00006129
12/10/2018นักการทูตปฏิบัติการคุณ ปนัดดา โกมลหิรัญsmahz00006188
12/10/2018นักการทูตปฏิบัติการสุภาพร เงินดีsmahz00006189
12/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าน.ส.ณัฐณิชา คุ้มแพทย์smahz00006130
12/10/2018นตสวิโรจน์ สุขดำsmahz00006131
12/10/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ทักษพร ทัพภมานsmahz00006142
12/10/2018นักจักการงาทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมฯนายศตวรรษ คำออนsmahz00006190
12/10/2018นักการทูตปฏิบัติการน.ส.โสภิดา เลิศอัศวพลsmahz00006143
12/10/2018นักการทูตปฏิบัติการจีรวรรณ บุญศรีsmahz00006018
12/10/2018นิติกรปฏิบัติการ otccวรวลัญช์ แก้วมงคลชัยsmahz00006115
12/10/2018นตสพลฯอนุสิทธิ์ สินธุรัมย์smahz00006007
11/10/2018ธุรการโรงเรียนจินตนา วงศ์วังจันทร์smahz00005993
11/10/2018นายช่างชลประทาน กรมชลประทานธนรักษ์ ช่างนาวาsmahz00006022
11/10/2018ธุรการโรงเรียนวนิดา​ กะมณี​smahz00005994
11/10/2018สัสดีนางวรรณรัชต์ คชศิลาsmahz00005995
11/10/2018สัสดีนส.ณัฐยา สมัครสิกิsmahz00005996
11/10/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สตงนายพงษ์ดนัย บุษยากุลsmahz00005997
11/10/2018ธุรการโรงเรียนนายสุเมธา จิตธรรมsmahz00006023
11/10/2018นักการทูตปฏิบัติการบุณฑริกา ชุณหะนันทน์smahz00005998
11/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าธิชา สิงหจารุsmahz00005971
11/10/2018ธุรการโรงเรียนนางสาวอนุชสรา ทองสัมฤทธิ์smahz00006024
11/10/2018สัสดีคุณสิทธวีร์ หิรัญพัฒนทวีกุลsmahz00005972
11/10/2018พนักงานนโยบายและแผนงาน ปภ.นางสาว มาลีวัลย์ ถมมาลีsmahz00006025
11/10/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมธนารักษ์นางสาวณัฏฐ์นรี. ฉิมประเสริฐsmahz00006144
11/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนายคีตธารา นาเมืองรักษ์smahz00005895
11/10/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานพรพิมล ศักดิ์สมบูรณ์smahz00005896
11/10/2018สัสดีภัชรา พันธ์แขกsmahz00005973
10/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccกนกนิภา สะเหรียมsmahz00005936
10/10/2018ธุรการโรงเรียนนายอมรเดช แสงลีsmahz00006008
10/10/2018นักการทูตปฏิบัติการอธิชา ปัญญาโกญsmahz00005920
10/10/2018นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนายวีรเทพ ภูฆังsmahz00005921
10/10/2018พนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.นายรชานนท์ ภิบาลวงษ์smahz00005937
10/10/2018สัสดีนายอามีน นิยมเดชาsmahz00005980
10/10/2018ธุรการโรงเรียนนางเพชรสี มุกดาsmahz00005979
10/10/2018สัสดีทัยวัฒน์ รัตนบุดตาsmahz00006003
10/10/2018นักการทูตปฏิบัติการสุพรรณิการ์ เมืองทองsmahz00005917
10/10/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานพัชราภรณ์ นามพรมsmahz00005918
10/10/2018พนักงานนโยบายและแผนงาน ปภ.นายทศพล เงินบำรุงsmahz00005919
10/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่านส.ณัฐธยาน์ นิ่มนวลsmahz00005906
10/10/2018สัสดีวัชรพงษ์ มัชฌิมวงศ์smahz00005907
9/10/2018เจ้าพนักงานธุุรการ กรมชลประทานแม่น้องมีนาsmahz00005837
9/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าณิชากร โพธิ์นิ่มแดงsmahz00005830
9/10/2018นักเทคโนโลยีปฏิบัติงาน otccนายศุภกฤต ทรงเจริญกิจsmahz00005857
9/10/2018นักการทูตปฏิบัติการธัญธร โอสถาพันธุ์smahz00005831
9/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.นายมานะ โม้กุดแอกsmahz00005832
9/10/2018สัสดีนางสายันต์. บุญจีนsmahz00005858
9/10/2018สัสดีีนายวิชัยณรงค์ ปุ่นแก้วsmahz00005843
9/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่านพดล พันธ์จูsmahz00005859
9/10/2018พนักงานนโยบายและแผนงาน ปภ.จิราพร โพธิใครศรีsmahz00005844
9/10/2018พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ปภ.นายบวร วังสีหาsmahz00005860
9/10/2018นักการทูตปฏิบัติการน.ส. นารดา ไทรงามsmahz00005861
9/10/2018นิติกรปฏิบัติการ otccธริศรา อริยาวรกุลsmahz00005845
9/10/2018เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์นางสาวจรินพร สอนดีsmahz00005846
9/10/2018นักการทูตปฏิบัติการศิริพร แสนตรีsmahz00005847
9/10/2018นักการทูตปฏิบัติการเบญจ์รพี สระฏันsmahz00005848
9/10/2018นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอรอนงค์ มูลอนันต์smahz00005841
9/10/2018พนักงานนโยบายและแผนงาน ปภ.สิทธิชัย ไชยนาพันธ์smahz00005862
9/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าสิทธิศักดิ์ รัชนิพนธ์คsmahz00005849
9/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าสิทธิศักดิ์ รัชนิพนธ์คsmahz00005849
9/10/2018พนักงานประจำสำนักงาน ปภ.ทรายขวัญ มาตย์เกียรติกุลsmahz00006186
8/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตปนีย์ สุขสมsmahz00005770
8/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าชลดา แก้วสารsmahz00005773
8/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccบุณฑริกา มีชูชีพsmahz00005828
8/10/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานธีรวัฒน์ หนองหลิ่งsmahz00005775
8/10/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานอารี แก้วรักษาsmahz00005801
8/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาวปวีณา ไชยศรีsmahz00005777
8/10/2018นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปภอาทิตย์ ชูชีพsmahz00005866
8/10/2018นักการทูตปฏิบัติการเอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุลsmahz00005675
8/10/2018นักจัดซื้ื้อและการพัสดุ otccฐิติมา ดวงหาคลังsmahz00005785
8/10/2018พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.ธัญจิรา บางสินธุsmahz00005780
8/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนายวิชัยณรงค์ ปุ่นแก้วsmahz00005665
8/10/2018นักการทูตปฏิบัติการวรางคณา คุเณนทราศัยsmahz00005666
8/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาวกรชนก นุชเกษมsmahz00005648
7/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccนายวโรดม กีรานนท์smahz00005652
7/10/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์มณีวรรณ วินัยสวัสดิ์smahz00005653
7/10/2018เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์นางสาวปัฐมาวดี อ่อนทองsmahz00005658
7/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccนายรพีรัฐ รักตะสิงห์smahz00005670
7/10/2018นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ สตง.ธนัชพร จันทนาพฤกษ์smahz00005661
7/10/2018สััสดีอัมภิณี คำนวยsmahz00005660
7/10/2018นักการทูตปฏิบัติการรัฐพล สุมาลัยsmahz00005640
7/10/2018นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติงาน otccนิมมิตา ชูศักดิ์smahz00005634
7/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่านางสาวธนพร สะดีวงศ์smahz00005638
7/10/2018เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์นุจรี เนียมอุ่มsmahz00005637
6/10/2018นักจัดซื้อและการพัสดุ otccธันยารัศมิ์ จรูญรัตน์smahz00005624
6/10/2018สัสดีชนะชล สามัคคีภิรมย์smahz00005684
6/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนายนวพล เกตุชาติsmahz00005625
6/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าวิรุฬห์ วิเชียรนราsmahz00005685
6/10/2018สัสดีธนพล นวลน้อมsmahz00005626
6/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccวัชราภรณ์ สิทธิพงศ์smahz00005580
5/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าวรลักษณ์ สุวัตถิกุลsmahz00005585
5/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccฎนุพล อ่วมพิทยาsmahz00005587
5/10/2018นักการทูตปฏิบัติการภัณฑิรา แก้วสังข์smahz00005586
5/10/2018นักการทูตปฏิบัติการณัฐภัทรพงษ์ เทียมน้อยsmahz00005588
5/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccนายพงศธร หากลิ่นดีsmahz00005572
5/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าลลิตา ปาระมีsmahz00005589
5/10/2018นักวิเคราะห์นโยบายและแผน otccจิรวดี ชีวิตโสภณsmahz00005590
5/10/2018สัสดีกฤษณ์ ศรพานิชย์smahz00005591
5/10/2018นักการทูตปฏิบัติการพิมชนก คีรีวงค์smahz00005535
5/10/2018เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทานน.ส.บุศย์รินทร์ จ้อยร่อยsmahz00005592
5/10/2018สัสดีนาย จิรวงศ์ ปิ่นพรหมsmahz00005593
5/10/2018นักองค์กรสัมพันธ์ปฏิบัติการ otccวรวรรณsmahz00005538
4/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าอธิชา ปัญญาโกญsmahz00005519
4/10/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานผการัตน์ ธวัชติsmahz00005528
4/10/2018นักการทูตปฏิบัติการMasumi Sudosmahz00005524
4/10/2018นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์นางเครือวัลย์ ตระบันพฤกษ์smahz00005521
4/10/2018นักการทูตปฏิบัติการณสรวง วงศ์สรรพ์smahz00005522
4/10/2018นักการทูตปฏิบัติการน.ส.เกศณี ศิริวงศ์smahz00005535
4/10/2018นักวิเคราะห์นโยบายและแผน otccสุจิรา ทัศนบรรจงsmahz00005523
4/10/2018นิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าเบญจวรรณ สุธาพจน์smahz00005478
4/10/2018สัสดีนายธนธร มีธะระsmahz00005529
4/10/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์เอกอดุลย์ ป้อมเสมาsmahz00005488
4/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccพัชญาดา จิระกิจsmahz00005526
4/10/2018สัสดีด.ต.หญิงสมพร มาโตsmahz00005487
4/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาว อรปรียา อุ่นนังกาศsmahz00005461
3/10/2018นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน otccพชรพงษ์ คำจำปาsmahz00005469
3/10/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สตงประภัสรา ธรรมโรเวสsmahz00005484
3/10/2018นิติกร กรมชลประทานณัฐณิชา ตันเจริญsmahz00005490
3/10/2018นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน otccภัณฑิรา แก้วสังข์smahz00005483
3/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccนายณัฐศรัณย์ จีรานุโกศลsmahz00005474
3/10/2018นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ สตง.นันท์นภัส สิงห์ขาวsmahz00005475
3/10/2018นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ สตง.นายพงษ์ดนัย บุษยากุลsmahz00005468
3/10/2018นิติกรปฏิบัติงาน otccรัศมิกา ขันติประกอบsmahz00005473
3/10/2018สัสดีคุณเกษม ไกรพลsmahz00005503
3/10/2018สัสดีนายกูฮาซิม​ กูสนั่นsmahz00005502
3/10/2018นักการทูตปฏิบัติการคุณสุดพงษ์ บูรณอารีย์พงษ์smahz00005428
2/10/2018นิติกรปฏิบัติงาน otccศศิsmahz00005404
2/10/2018สัสดีโรจน์ณฤทธิ์ เกิดมุสิกsmahz00005432
2/10/2018นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการน.ส อัจฉรา หล้าป้อsmahz00005405
2/10/2018นักการทูตปฏิบัติการณัฐชญา มะลิเผือกsmahz00005433
2/10/2018สัสดีนายเจษฎา คำหม่อมsmahz00005406
2/10/2018นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน otccพิชญ์สินี แดงทับsmahz00005433
2/10/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานตรีดาว ว่องไวsmahz00005407
2/10/2018นักการทูตปฏิบัติการK.ศิรินภา มาหาsmah000052079
2/10/2018สัสดีนายกิตติคุณ มโนเอื้อsmahz00005408
2/10/2018นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน otccชุติมา ชุ่มชื่นsmahz00005388
2/10/2018นักการทูตปฏิบัติการขวัญข้าว แสนบ่อsmahz00005364
1/10/2018นักการทูตปฏิบัติการวรรรี วงศ์รักไทยsmahz00005391
1/10/2018ตำรวจอำนวยการวรวุฒิ สอนคงsmahz00005372
1/10/2018สัสดีนางสาวบุญพบ พนมเขตต์smahz00005392
1/10/2018นักการทูตปฏิบัติการนาย ประพนธ์ ไพรอังกูรsmahz00005393
1/10/2018นักการทูตปฏิบัติการสิิรกิจ พรบังเกิดsmah000051607
1/10/2018สัสดีอาณัติ ภูมิชัยโชติsmahz00005394
1/10/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สตงแคทลียา เจียมนิรันดร์smahz00005371
30/9/2018นักการทูตปฏิบัติการสุประวีณ์​ ตาลวงศาณินันท์​smahz00005296
30/9/2018นักการทูตปฏิบัติการจุฑารัตน์ ทันตานุวัฏฏ์smahz00005295
30/9/2018นักการทูตปฏิบัติการพรวดี สาตราsmahz00005294
30/9/2018นักการทูตปฏิบัติการเบญจศิริ บุญรัศมีsmahz00005321
30/9/2018นักการทูตปฏิบัติการภัททิยา กระเสาร์smahz00005293
30/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์โสภา พรหรมนิมิตsmahz00005340
30/9/2018นักจัดการงานปฏิบัติงาน otccสุพัตรา นิยมราษฎร์smahz00005342
29/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนรินทิรา ผิวโตsmahz00005324
29/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนาย มะซูไฮดี เจะเลาะsmahz00005315
29/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการธนนต์ เอี๋ยวสกุลsmahz00005307
29/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์หนึ่งธิดา ท่อนทองsmahz00005339
29/9/2018เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทานนางสาวจริยา บุญสุรีsmahz00005341
29/9/2018เจ้าพนักงานธุรการชายแดนใต้ กรมส่งเสริมการเกษตรนูรมา เปาะสาsmahz00005310
28/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการธารารัตน์ จินดาไทยsmahz00005253
28/9/2018นักการทูตปฏิบัติการณพวีร์ กฤษิชีวินsmahz00005270
28/9/2018นักการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน otccผกามาส ไผทพฤกษ์smahz00005317
28/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์พีรพัฒน์ วรแสนsmahz00005311
28/9/2018เจ้าพนักงานธุรการทัวไป กรมส่งเสริมการเกษตรศิราภา อินทรพานิชย์smahz00005251
28/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนายชนานนท์ คันธรักษาsmahz00005269
28/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการสุภา จากดุสิตsmahz00005217
28/9/2018นักการทูตปฏิบัติการอรวรรณ เทียมทัศน์smahz00005227
28/9/2018นักการทูตปฏิบัติการรัชรินทร์ Y.smahz00005218
28/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์สุมินทร์ญา ชูชีวาsmahz00005243
27/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์น.ส.บุษบา อุทัยเลี้ยงsmahz000051222
27/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาวณัฐสุภา ปัทมพันธุ์smahz00005224
27/9/2018นักองค์กรสัมพันธ์ปฏิบัติการ otccศรัญญา แสงหิรัญsmahz00005223
27/9/2018นิติกรปฏิบัติงาน otccภัทราวดี อาจเอี่ยมsmahz00005235
27/9/2018นักการทูตปฏิบัติการภาณุวัฒน์ รัตนวุฒิพรsmahz000051214
27/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาวโยบล สุวรรณไชยรบ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)smahz00005207
27/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนายชัยพัชร์ พิงคะสันติ์ หนึ่งsmahz00005169
27/9/2018นิติกรปฏิบัติงาน otccวรพัฑราsmahz00005236
26/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์เพชรรัตน์ อินทริยะวงศ์smahz00005201
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการกุลริศา บูรพาเดชะsmahz00005183
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการรินทร์ณฐาsmahz00005184
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการKiyoha Srirujismahz00005179
26/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์นายจิรภัทร วิจิตรsmahz00005180
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาวสุภาวิตา พันธุ์รอดsmahz00005181
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนาย ณัฐดนัย ศรีนนท์smahz00005161
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการสุเพียร เจียรวาปีsmahz00005202
26/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์คุณนรมน ทองฤทธิ์smahz00005162
26/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์นายกรรณ สิริดิกิจsmahz00005203
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการสุภา จากดุสิตsmahz00005204
26/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนายมงคล แคล้วอ้อมsmahz00005163
26/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการเดชธนา ชีวานันทกุลsmahz00005205
26/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์อรทัย กุลลิ้มรัตนชัยsmahz00005164
26/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์มิรันตรีsmahz00005165
26/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ติดต่อคุณบีsmahz00005206
25/9/2018นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษนิศารัตน์. แพงศรีsmahz00005145
25/9/2018นักการทูตปฏิบัติการพัชรี แซ่ชินsmahz00005131
25/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนางสาวแทนหทัย วงษ์กลัดsmahz00005137
25/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนุชชาดา สวดมาลัยsmahz00005140
25/9/2018นักการทูตปฏิบัติการชาคริยา กัทลีพันธ์smahz00004990
24/9/2018นักการทูตปฏิบัติการสุทธิกานต์ สันติธรรมพงศ์smahz00005118
24/9/2018นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติงาน otccร.ต.อ.สำเร็จ ประภาวะเกsmahz00005110
24/9/2018นักการทูตปฏิบัติการพลอยชนก สุวรรณโคตรsmahz00005117
24/9/2018นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน สขค.ปุษยากรณ์ ชวยบุญชุมsmahz00005111
24/9/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจคุณธนบัตร บุตรเวียงพันธ์smahz00005092
24/9/2018นักการทูตปฏิบัติการอภิลักษณ์ ฮัมดาหลีsmahz00005042
24/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการK.พิภพ ศรีคำภาsmahz00005062
24/9/2018นักการทูตปฏิบัติการศศิธร กันตังsmahz00005076
24/9/2018นักจัดการงานปฏิบัติงาน otccนายธนกร โพธิจันทร์smahz00005074
24/9/2018นักการทูตปฏิบัติการฤชุพงศ์ การรื่นศรีsmahz00005115
23/9/2018นักการทูตปฏิบัติการปุณญชา ปรางค์ชัยกุลsmahz00005059
22/9/2018นิติกรปฏิบัติการ otccชิตา ธรรมสกุลปัญญาsmahz00005055
21/9/2018นักการทูตปฏิบัติการกุลธิดา พิบูลย์สวัสดิ์smahz00004984
21/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนายบุญเชิด ชิตนวคุณsmahz00004985
21/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการสุกัญญา จะรักษ์รัมย์smahz00004967
20/9/2018ครูคืนถิ่นชนนนท์ เจริญสุขsmahz00004980
20/9/2018นักการทูตปฏิบัติการพนิดา มาคะผลsmahz00004973
20/9/2018นักการทูตปฏิบัติการอรดา โมราsmahz00004974
20/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการธัญภา ป่าไม้smahz00004977
20/9/2018นักการทูตปฏิบัติการณัฐกริช มนัสสาsmahz00004981
20/9/2018นักการทูตปฏิบัติการK นิศาชลsmahz00004933
20/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนายธนกฤต นิมิตหทัยsmahz00004934
20/9/2018นักการทูตปฏิบัติการอนุสิทธิ์ จันทร์เทศsmahz00004936
19/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการพิมพกานต์ หอวิมาลย์smahz00004927
19/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการภาณุ พฤกษผาsmahz00004949
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการอัจฉราภรณ์ สมจิตร์smahz00004928
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการพงศกร รจิตวิไลsmahz00004950
19/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการศศิประภา กีรติไพบูลย์smahz00004929
19/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์นายบัญชา บำรุงญาติsmahz00004923
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการวริศร ผลานุวัตรsmahz00004924
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการsupachada suebsasanasmahz00004951
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการคุณปัญจวุธsmahz00004952
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการคุณรมณ ส่างสารsmahz00004953
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการศิริกุล กัณหาsmahz00004954
19/9/2018นักการทูตปฏิบัติการมิสเปรียวsmahz00004925
19/9/2018นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน สขค.ฐาปนีย์ พรทรัพย์มณีsmahz00004939
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการวรรณวิษา สารทองsmahz00004857
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการจรัชยา สุวรรณปราโมทย์smahz00004891
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนายนพพล ประชิตโรมรันsmahz00004871
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการวิกานดา นันทาภิรัตน์smahz00004872
18/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการจารุภา หอเจริญsmahz00004859
18/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการจารุภา หอเจริญsmahz00004859
18/9/2018เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์อุโรวษา เพชรวารี
18/9/2018นักทรัพยากรบุคคล สสจนงนุช กงแก้วsmahz00004905
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการนายหริดาล จรดำ (เบศ)smahz00004876
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการธัญภา ป่าไม้smahz00004873
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการอัสมา เอี่ยมยิ้มsmahz00004867
18/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์วราภรณ์ สุขแจ่มsmahz00004860
18/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการพงศกร ภูงามเงินsmahz00004861
18/9/2018นักการทูตปฏิบัติการพรนภัส เพศยนาวินsmahz00004868
17/9/2018นักการทูตปฏิบัติการมณีรัตน์ ทิพย์ก๋าsmahz00004893
17/9/2018นักวิชาการเงินและปัญชีปฏิบัติการ กรมธนารักษ์นางภาพร สุระมาตย์smahz00004833
17/9/2018นักการทูตปฏิบัติการมานิสา​ พูนเพ็ง​smahz00004894
17/9/2018นักการทูตปฏิบัติการอาชชวี หิรัณยะคุปต์smahz00004866
17/9/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตศุภรดา ศรีสงครามsmahz00004823
17/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการชนัญชิดา ทิพยานุกูลsmahz00004768
15/9/2018นักการทูตปฏิบัติการศิริพร ณ น่านsmahz00004903
15/9/2018นักการทูตปฏิบัติการแนน มิ่งขวัญsmahz00004883
15/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการประกายกาญจน์ สุวรรณวงศ์smahz00004764
14/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมเสาวลักษณ์ เขตจัตุรัส (อ้อม)smahz00004712
13/9/2018พนักงานธุรการ กรมทางหลวงอรรถโกวิท หลวงสนิทsmahz00004724
13/9/2018นักจัดการงานปฏิบัติงาน สขค.นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดีsmahz00004710
13/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติพร พลัดบุญsmahz00004682
13/9/2018เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่าธวัชชัย เชื้อคำsmahz00004678
12/9/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมเจ้าท่านรินทร์ภัทร ตู้ประสิทธิ์smahz00004676
12/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายวรทย์ ศิลารัตน์smahz00004643
11/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมนางสาวธัญพร กิจแก้วsmahz00004653
11/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนส.วีรวรรณ วรรณบุตรsmahz00004641
10/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการศิริพร อินทสโรsmahz00004622
10/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมนครินทร์ สิทธิกรกานต์smahz00004612
10/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมK.ฐาปนีย์ ไชยบุญsmahz00004621
10/9/2018นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรวิณิชชา บุญรอดsmahz00004608
10/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการงามตา เสี้ยจันทร์บริบูรณ์smahz00004554
9/9/2018นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวงอาจหาญ ซาววงค์smahz00004561
9/9/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สสจนายจาฤก จันทร์ศิริsmahz00004560
9/9/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สสจเพ็ชรนภา นาบุญsmahz00004572
9/9/2018เจ้าพนักงานธุรการทัวไป กรมส่งเสริมการเกษตรสุภาวดี เดิมทำรัมย์smahz00004571
8/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมธีระยุทธ​ วรรณ​รส​smahz00004574
7/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมนิสารัตน์ สอนคงsmahz00004568
7/9/2018เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่านายจิรัฐิติ ประภาการsmahz00004498
7/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมอภิโชติ มณีกาศsmahz00004561
7/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการคุณภูมิรพี กาญจนภพsmahz00004470
7/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชี สสจทิพวรรณ พันธ์อ้มsmahz00004497
6/9/2018นักวิชาการอุตสาหกรรมนาย ทรงพล มังคลาsmahz00004544
6/9/2018นักจัดการงานปฏิบัติงาน สขค.เพชรรัตน์smahz00004479
5/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนันท์ทฉัตร มาสมานsmahz00004429
5/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการปิยวัช บุญถนอมsmahz00004427
5/9/2018นักวิชาการเงินและบัญชีี กรมพินิจนวรัตน์ เพ็งสว่างsmahz00004469
4/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการบุณยกร บริบูรณ์smahz00004438
4/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการกฤตภพ เมืองทองsmahz00004439
4/9/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตเสาวณีย์ บุดดีคำภาsmahz00004440
4/9/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตปาริฉัตร ภูงามเงินsmahz00004441
4/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการจุฑาวุธ ชอบชื่นsmahz00004412
4/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการวจนะ สุวรรณทศsmahz00004413
4/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายสุทธิพงษ์ ศิริวรรณsmahz00004414
3/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์smahz00004416
3/9/2018นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิตธนัญญาณ์ จันทร์ชมsmahz00004417
3/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการธันยพร ผู้ทรงศิลป์smahz00004393
3/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายบัญชา บำรุงญาติsmahz00004391
2/9/2018พนักงานคุ้มครอลสิทธิและเสรีภาพนายพฤทธิ์ ทิมะพันธ์smahz00004404
2/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการคุณภาณุ แก้วอำไพsmahz00004402
2/9/2018นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการอทิตยา สีนวนจันทรsmahz00004399
27/7/2018นักจัดการงานทั่วไป สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ไพโรจน์ พู่ทองsmahz00003425 (**)
24/7/2018เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้เดชดำรงฤทธิ์ พรมเวียงsmahz00003320 (**)
31/5/2018นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนางกชพร มณีไวยวรรณsmahz00001775 (**)
29/5/2018เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง (ชายแดนภาคใต้)ภัทรกันย์ สาพงษ์เอี่ยมsmahz00001722 (**)